Paroda „Adelės skiautiniai“

Klaipėdos etnokultūros centre veikia Adelės Meškauskaitės-Račkauskienės skiautinių paroda ADELĖS SKIAUTINIAI. 
Žiūrint į A. Meškauskaitės-Račkauskienės skiautinius negalima nesistebėti šio brandaus žmogaus kūrybiškumu, atsidavimu ir didžiuliu noru siūti... O kur dar akį trau­kian­tis spal­vų mar­gu­my­nas? Pa­grin­di­nė skiau­ti­nių mi­si­ja, kaip ma­no parodos autorė Ade­lė, – pa­nau­do­ti ne­nešio­ja­mus dra­bužius, se­nas lo­va­tie­ses ar­ba tie­siog tai, kas li­ko nuo siu­vi­nio, bei pri­kel­ti juos nau­jam gy­ve­ni­mui. Ta mintis jai kilo, dar dirbant siuvykloje, nes likdavo skiaučių. Kur jas panaudoti? Pradžioje ji siuvo gaminius su aplikacijomis: puošdavo vaikiškus sijonėlius, sukneles, pagalvėles, ta­kelius. Siu­va se­no­lė die­na iš die­nos ir dabar: pa­gal­vių už­val­ka­lus, ant­klo­des, užtie­sa­lus, lo­va­tie­ses, dra­bužius, spal­vin­da­ma ir puošda­ma sa­vo bei ki­tų kas­die­ny­bę. Juk skiautinių siuvimas reikalauja ir meninio supratimo, didelės kantrybės, ištvermės ir net fizinių jėgų.
Anot senolės duk­ros Ra­sos, ste­bė­da­ma, kaip kruopš­čiai ir su at­si­da­vi­mu mama derina ir siuva skiauteles, įsitikini, jog kū­ry­ba tik­rai yra di­de­lė jė­ga, nu­ga­lin­ti net am­žiaus naš­tą. Ji su­tei­kia Ade­lės sie­lai spar­nus, nes, kaip pa­sa­ko­jo Ra­sa, mama kar­tais vi­są die­ną siu­va, kar­po, ly­gi­na, de­ri­na raštus, pa­miršda­ma net pa­val­gy­ti. Mo­­čiu­tė gi ne­daug­žo­džiau­ja – už ją kal­ba jos dar­bai. Pa­klaus­ta, iš kur se­mia­si tiek įkvė­pi­mo, at­sa­kė trum­pai ir pa­pras­tai – iš gal­vos... O Adelė siuva ir toliau – ruošiasi 90-ojo jubiliejaus parodai.

Paroda veiks iki lapkričio 17 d.

Lankymas nemokamas.

Data: 2017 10 17 | Pradžia: 17:30 val