Lietuviškos dainos Europoje

Lietuviškos dainos Europoje

Apšvietos idėjos vedė ir prie lietuviškų dainų skelbimo solidžiuose Vokietijos poezijos almanachuose, vėliau ir lietuviškų dainų rinkinių sudarymo. Ryškiausia figūra, pakėlusia Europos tautų dainų prestižą į neįtikėtinas aukštumas, laikomas vokiečių filosofas, literatūros ir liaudies poezijos tyrinėtojas bei rašytojas Johanas Gotfridas Herderis (1744–1803). Jis taip pat yra XVIII a. spaudoje daugiausia lietuvių liaudies dainų tekstų paskelbęs autorius. Lietuviškos dainos įtrauktos į 1778–1779 m. Herderio sudarytą dviejų tomų įvairių tautų liaudies dainų rinkinį Volkslieder, kurį pakeistu pavadinimu Stimmen der Völker in Liedern 1813 m. Vienoje išleido J. Mülleris. Greta daugiau negu pusantro šimto įvairių tautų dainų jame įdėtos ir aštuonios į vokiečių kalbą išverstos lietuviškos dainos.[1]

 

Johanas Gotfridas Herderis (1744–1803).[2]

 

Stimmen der Völker in Liedern. Gesammelt, geordnet, zum Theile überseßt durch Johhan Gottfried von Herder. Neu herausgegeben durch Johan von Müller. Vien, 1813.[3]

J. G. Herderio mintys ir darbai nulėmė ir L. Rėzos dainyno atsiradimą, turėjo labai didelę įtaką visų laikų lietuviškų dainų rinkėjams bei tyrinėtojams. Svarbiu dainos komponentu jis laikė melodiją, su ja siejo dainos meninį įtaigumą ir jos ilgaamžiškumo paslaptį. Būdamas literatas, Herderis melodingumą visų pirma siejo su poetika, bet suprato ir muzikos reikšmę.

Tačiau Herderis nebūtų galėjęs paskelbti lietuviškų dainų be Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Johano Gotlibo Kroicfeldo (1745–1784), iš kurio gavo didžiąją dalį lietuviškų dainų. J. G. Kroicfeldas 1775 m. Karaliaučiuje ruošė almanachą Preussische Blumenlese, kuriame publikuotos ir keturios lietuviškos dainos. Pavadinimu Pirma daina lietuviškai ir vokiškai buvo išspausdinta daina Per Beržyneli, Per Puszyneli. Kitos dainos pavadinimais Zweytes Daino, Drittes Daino, Viertes Daino pateiktos tik vokiečių kalba. Visos keturios vėliau pateko į J. Herderio parengtą Stimmen der Völker in Liedern.

1775 m. Karaliaučiuje leisto almanacho Preussische Blumenlese titulinis puslapis.[4]

Minėtame almanache yra ir Kroicfeldo Įžanginis rašinys apie prūsų poeziją. Jis gali būti laikomas pirmuoju svarstymu apie lietuvių liaudies dainų pobūdį.

Lietuviškas dainas J. Kreutzfeldas skelbė ir 1780–1781 m. leistame almanache Das preussische Tempe. Pirmajame almanacho numeryje yra Parvedimo daina ir Pirmvakario daina lietuvių ir vokiečių kalbomis bei gaidos.[1] Stimmen der Völker in Liedern. Gesammelt, geordnet, zum Theile überseßt durch Johhan Gottfried  von Herder. Neu herausgegeben durch Johan von Müller. Vien, 1813, s. 129-142. Prieiga per internetą: http://books.google.lt/books?printsec=frontcover&id=mYs0AQAAIAAJ#v=onepage&q&f=false

[2] Prieiga per internetą: https://lt.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Herder#/media/File:Herder_by_K%C3%BCgelgen.jpg

[3] Prieiga per internetą: https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=12076023920&searchurl=hl%3Don%26tn%3Dvolkslieder%2Bb%25E4nde%2Bnebst%2Buntermischten%2Banderen%2Bst%25FCcken%26sortby%3D20%26an%3Dherder%2Bjohann%2Bgottfried#&gid=1&pid=1

[4] Prieiga per internetą: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=14189&from=publication&