Viešieji pirkimai

Atlikdamas pirkimus Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras  vadovaujasi  Supaprastintų Viešųjų pirkimų taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – CK), kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.

 
Etnokultūros centras